Algemene Voorwaarden

1. De Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen
en leveringen van de verkoper aan de koper behoudens wijzigingen,
welke beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen. In geval
de inkoopsvoorwaarden van de koper in strijd zouden zijn met de
Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn alleen de laatst genoemde voorwaarden
van kracht. Afspraken en toezeggingen, al dan niet afwijkend van deze
verkoopsvoorwaarden, gemaakt door vertegenwoordigers of personeel van
de verkoper zijn eerst tegenover laatstgenoemde van kracht, indien hij deze
schriftelijk uitdrukkelijk heeft bevestigd.

 

2. Alle aanbiedingen en levertijden zijn geheel vrijblijvend en tussentijdse
verkoop voorbehouden. Hoewel de overeengekomen levertijden zoveel
mogelijk in acht zullen worden genomen, wordt elke aansprakelijkheid van
de verkoper wegens niet of vertraagde levering uitgesloten. Overschrijding
van de levertijd ontheft de koper niet van zijn verplichtingen. Overmacht
hoe dan ook ontstaan, ontheft verkoper van iedere verplichting tot levering.

 

3. Klachten dienen uiterlijk 5 dagen na ontvangst van de geleverde goederen
te zijn ingediend. Ze ontheffen de koper niet van de overeengekomen
betalingsverplichtingen binnen de in de verkoopsvoorwaarden gestelde termijn.
Indien de klacht gegrond blijkt, zal de verkoper zulks kenbaar maken
aan de koper en daarbij het recht hebben, hetzij aan te bieden, de
gereclameerde goederen terug te nemen en daarna te vervangen door soortgelijke
goederen, dan wel de koper te crediteren voor ten hoogste de
factuur waarde, zonder tot enige andere of meerdere schadevergoeding
gebonden te zijn. Retourzendingen kunnen slechts met toestemming van de
koper geschieden.

 

4. Indien na de datum van offerte één of meer kostprijsfactoren een verhoging
ondergaan - ook al geschiedt dit ingevolge voorziene omstandigheden
- is de verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig
te verhogen. De goederen reizen voor risico van de koper. Levering van
orders geschiedt af fabriek.

 

5. De geleverde goederen blijven het uitsluitende eigendom en
onvervreemdbaar bezit van de verkoper tot aan de volledige voldoening van
alle vorderingen, incl. toekomstige vorderingen is voldaan. In geval van niet
tijdige betaling door de koper kunnen de geleverde goederen terstond door
de verkoper worden teruggevorderd zonder voorafgaande sommatie en/of
ingebrekestelling.

 

6. Betalingen dienen uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te
geschieden. Na de vervaldag geldt een rentevoet van 1,5% per maand, te
rekenen vanaf de factuurdatum over het openstaande bedrag van
rechtswege en zonder ingebrekestelling. Indien de koper in gebreke is te
betalen, is de verkoper niet verplicht tot verdere levering en kan hij ontbinding
der overeenkomst en schadevergoeding vorderen. Incassokosten en
retourkosten van kwitanties en wissels zijn voor rekening van de koper.

 

7. de koper is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen tegenover de
verkoper of diens rechts opvolgers ten aanzien van vorderingen uit hoofde
van levering volgens de Algemene Verkoopsvoorwaarden.

 

8. De koper die in gebreke blijft de factuur te betalen op de vervaldag
verbindt er zich uitdrukkelijk toe, behalve de hoofdsom van de schuld, de
rente en de eventuele gerechtskosten, als schadevergoeding aan de verko -
per of diens rechtsopvolgers een bedrag te betalen gelijk aan 10% van het
factuurbedrag met een minimum van 50 EUR. Deze is verschuldigd van
rechtswege en zonder ingebrekestelling.

 

9. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde
saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van
rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

 

10. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenis uit te voeren, zal de verkoop
van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting
hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.

 

11. Bij annulering van een order door koper is deze aan de verkoper een
schadevergoeding verschuldigd van 25% van de geannuleerde order, zonder
gehoudenheid van de verkoper enige schade aan te doen.

 

12. Alle geschillen welke onstaan tussen verkoper en koper zullen door de
verkoper of door zijn rechtsopvolger aan te wijzen rechter worden behandeld,
voor zover de Wet zich daar niet tegen verzet. Het Nederlands Recht
is van toepassing op deze overeenkomst.

 

13. Door enkele verstrekking van een order aan verkoper, aanvaardt de
koper de toepassing van al deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

 

14. Kleurafwijkingen, prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de website besteden,
is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
Evenals de kleur van de artikelen, deze kunnen afwijken met de daadwerkelijke kleur.